Citáty o misii

ODKAZY NA CITOVANOU A DALŠÍ UŽITEČNOU LITERATURU JSOU DOLE 

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku (Ježíš v Matoušově evangeliu 28, 18-20).

„Třikrát Ježíš zopakoval: ‚Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem‘ (J 13,34; 15,12; 17). Třikrát se Ježíš modlil, ‚aby všichni byli jedno jako ty, Otče‘. (J 17,21-23)Jak jeho přikázání, tak jeho modlitba jsou misijní. ‚Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým (……) aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal“ (Závazek z Kapského Města: 79).

„Misie je zaprvé a za poslední dílo pro blaho světa trojjediného Boha, Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele. Je to služba, na které má Církev výsadu se podílet. Proto se někdy rozlišuje mezi těmi misiemi (v množném čísle) jako o konkrétními misijními aktivitami a tou misií (v jednotném čísle) jako o Boží misie na této zemi, kterou uskutečňuje skrze svou Církev“ (Bosch 1991: 10)

„Biblická misiologie musí být pevně založena na trojiční teologii. Dále, musí být ve stejnou dobu soustředěná na Boha a zaměřena na církev (……) Misie v singuláre označuje Boží vykupitelskou a historickou iniciativu pro své stvoření. Na druhou stranu misie v plurále odkazuje na všechny specifické a různorodé způsoby, jimiž církev překonává kulturní hranice, aby odrážela život tvojjediného Boha ve světě a, skrze tuto identitu, se účastní na Jeho misii“ (Tennent 2010: 59).

„Jak přijmout povolání do misie? Buďte připraveni stát se odpovědí svých vlastních modliteb“ (česká misionářka na Balkáně, interview 2019).

„Opravdu jsme zažili, že Duch Svatý nás tak vodil tak, že jsme třeba šli do nějaký čtvrti a lidi sami vycházeli k plotu, k vrátkám, volali nás ‚Kdo jste?‘, že měli puzení vyjít ven, mluvit s námi, dokonce nějaká devadesátiletá paní řekla synovi, ať ji vyvede z paneláku před vchod, stoupla si a když jsme šli okolo a když jsme řekli, že pro ní něco máme, řekla ‚Jo, už na to čekáme, my už to víme, že něco dneska přijde‘“ (český misionář mezi cizinci v Evropě, interview 2018).

„I kdybychom jeli to těch nejvzdálenějších končin země, tak Ježíš Kristus už je tam – i když není třeba ještě rozpoznán a uctíván (……) Boží věčné světlo svítí v temnotě našeho světa a je lámáno skrze hranoly našich rozličných kultur“ (Volf 1996: 28).

„Je na čase, aby se české církve více zapojovaly do zahraniční misie. Vysílání misijních pracovníků rozvíjí evangelizaci a diakonii ve světě a nesmírně obohacuje a posiluje místní církev“ (Černý 2006: 10).


Anon 2011 ‘The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and a Call to Action’ International Bulletin of Missionary Research35/2:59–80

Bevans, Stephen B 2004 Constants in Context: A Theology of Mission for TodayMaryknoll, N.Y.: Orbis

Bosch, David J 1991 Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission Maryknoll, N.Y.: Orbis Books

Černý, Pavel 2006b ‘Misijní podoba církve dnes: Hledání podoby misijní církve pro 21. století [Mission Form of Contemporary Church: Searching for the Missional Church for 21st Century]’ in 2006b 4. synod leuenberského společenství církví Praha: 1–12

Escobar, Samuel 2003 The New Global Mission: The Gospel from Everywhere to EveryoneDowners Grove, IL: IVP Academic

Hiebert, Paul G 1985 Anthropological Insights for Missionaries Grand Rapids, Mich.: Baker Book House

Hiebert, Paul G 2010 ‘The Gospel in Human Contexts: Changing Perceptions of Contextualization’ in DJ Hesselgrave & E Stetzer eds. 2010 MissionShift: Global Mission Issues in the Third MillenniumNashville, TN: B&H Publishing Group: 82–102

Kuzmič, Peter 1992 ‘Christian Mission in Europe’ Toward the Twenty-first Century in Christian Mission: Essays in Honor of Gerald H. Anderson 18/1:21–25

Kuzmič, Peter 1999 ‘Twelve Theses on Kingdom Servanthood for Post-communist Europe’ Transformation 16/1:34–39

Lingenfelter, Sherwood G & Mayers, Marvin K 2016 Ministering Cross – Culturally: An Incarnational Model for Personal Relationships3 edn ed Grand Rapids, Mich: Baker Academic

Magda, Ksenija & Wachsmuth, Melody J 2014 ‘‘Discerning the Body’ in Cross-Cultural Relationships: A Critical Analysis of Missional Partnership in Southeastern Europe’ Kairos : Evangelical Journal of Theology8/1:25, 23–43, 40

Newbigin, Lesslie 1986 Foolishness to the Greeks: the Gospel and Western Culture London: SPCK

Tennent, Timothy C 2010 Invitation to World Missions: The Trinitarian Theology for the Twenty-first CenturyGrand Rapids, MI: Kregel Publications

Volf, Miroslav 1996 ‘Fishing in the Neighbor’s Pond: Mission and Proselytism in Eastern Europe’ International Bulletin of Missionary Research 20/1:26–31

Winter, Ralph D et al. 2009 Perspectives on the World Christian Movement: Reader 4th edn Pasadena: William Carey Library

Wright, Christopher JH 2006 The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand NarrativeNottingham: InterVarsity Press